Všeobecné podmínky inzerce pro rok 2015

Všeobecné podmínky inzerce – VPI 2015

I. Zadávání inzerátů

1. Inzerát je přijat na základě závazné písemné objednávky nebo uzavřené smlouvy.
2. Objednávka nebo smlouva obsahuje: obchodní název zadavatele, sídlo firmy, IČO, DIČ, bankovní spojení; v případě, že zadavatel je zprostředkovatelem inzerce též obchodní název firmy, pro kterou je inzerce zprostředkována; dále formát a rozměry inzerátu, počet opakování, požadované termíny uveřejnění, požadované umístění, typ dodaných podkladů, datum dodání podkladů, cenu, uplatňované slevy.
3. Za obsah a právní přípustnost inzerce odpovídá zadavatel.
4. Vydavatel neodpovídá za obsah a právní přípustnost inzerce a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.

II. Dodání a vracení podkladů pro inzerci, korektura

1. Pokud není dohodnuto jinak, podklady pro inzerci jsou přijímány na adrese vydavatele.
2. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro inzerci je odpovědný zadavatel.
3. Požadavky na podklady pro inzerci jsou upřesněny v bodě IX. VPI.
4. Při pozdním dodání podkladů pro inzerci zadavatelem, neručí vydavatel za včasné zveřejnění inzerce.
5. Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí jen na vyžádání. V tomto případě jsou v redakci uschovávány, nejdéle však po dobu tří měsíců.
6. Náhled inzerce je zadavateli zasílán po dohodě. Pokud se zadavatel k redakční úpravě inzerce nevyjádří do dohodnutého termínu, předpokládá se, že s ní souhlasí.
7. Vydavatel zaručuje standardní jakost tisku inzerce, která může být limitována kvalitou dodaných podkladů k výrobě a použité technologie.

III. Úpravy a umístění inzerátu v časopise

1. Inzerce v důsledku své stylizace nerozeznatelná od redakční části bude označena informací: Placená inzerce nebo Komerční prezentace.
2. Pokud není zadavatelem vymezeno přesné nebo preferované umístění inzerce, lokace inzerátu bude v inzertní části a nebo dle potřeby redakce při sazbě časopisu.
3. Vyžadované či preferované umístění inzerce podléhá cenám dle platného ceníku a dohodnuté specifikaci, která je součástí platné objednávky nebo smlouvy, viz. bod I.2. VPI.

IV. Právo odmítnout inzerci

1. Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerce a to zejména v případě, kdy jeho znění nebo obsah odporuje etickým zásadám vydavatele a jeho zájmům, nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
2. Vydavatel není povinen zdůvodňovat odmítnutí uveřejnění inzerce.
3. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, resp. pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může vydavatel uplatnit i v případě dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky.

 

V. Neplnění zakázky

1. V případě zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
2.
Pokud nedojde k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli poskytnuta odpovídající či dohodnutá sleva, a to vinou zadavatele, je tento povinen uhradit vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.

VI. Obchodní a platební podmínky

1. Za uveřejnění inzerce se zadavatel zavazuje zaplatit dohodnutou cenu, viz. Ceník VO 2015. Cena ve smlouvě nebo objednávce je stanovena bez DPH. DPH je ve výši 21%.
2. Zadavatel uhradí cenu za inzerci na základě platného daňového dokladu – faktury. Vydavatel vystaví fakturu nejdříve v den vydání konkrétního čísla Vinařského obzoru a uveřejnění příslušné inzerce. Splatnost faktury je 14 dnů.
3. V případě výroby inzerátu redakcí SV ČR bude k ceně připočítán poplatek 750,- Kč za hodinu práce. Dohodnutá cena bude předem odsouhlasena oběma smluvními stranami.
4. Ve vybraných případech si vydavatel vyhrazuje právo požadovat před uveřejněním inzerátu zálohu ve výši až 100% účtované ceny.
5. Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit individuální obchodní a platební podmínky, včetně cen inzerce.

VII. Výroba inzerátu

1. Za inzerát se považuje jakákoliv grafická prezentace připravovaná na základě podkladů zadavatele a prezentují značku, produkt nebo službu zadavatele.
2. Výrobou inzerátu se rozumí grafický návrh inzerátu dle podmínek Ceníku VO 2015 , až do fáze přípravy tiskových dat.
3. Cena za výrobu inzerátu se řídí bodem VI. VPI a Ceníkem VO 2015.

VIII. Rezervace - reklamace - náhradní plnění

1. Inzerát nebo jeho umístění lze rezervovat pouze 1 týden. Neobdrží-li vydavatel do stanovené doby písemnou objednávku, rezervace se ruší. Dlouhodobé rezervace podléhají řádné objednávce nebo smlouvě, více bod I. VPI.
2. V případě uveřejnění částečně nebo zcela nečitelného, neúplného nebo nesprávného inzerátu, a to vinou vydavatele, má zadavatel nárok na uveřejnění bezchybného náhradního inzerátu v podobě, rozsahu, umístění a termínu daném dohodou obou stran.
3. Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud jako součást předaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu.
4. Pokud se v průběhu zpracování podkladů inzerce nebo tisku časopisu projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, a není již možné toto ze strany zadavatele v termínu odevzdání podkladů pro tisk do tiskárny napravit, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou grafickému studiu či tiskárně práce a náklady navíc, budou přefakturovány v plné výši zadavateli.
5. Reklamaci je možno uplatnit písemně do 21 dní od zveřejnění inzerce, u opakovaného inzerátu od jeho prvního uveřejnění.

 

 

IX. Technické parametry časopisu

náklad:

2 600 ks

periodicita:

měsíčně; 11 vydání - dvojčíslo 7-8

rozsah:

dle tematických příloh 56-84 stran; cca 650 stran ročně

formát:

A4; 210 x 297

lokalita:

ČR a SR

tiskárna:

Tiskárna Grafico s.r.o., U Panenského mlýna 33, 747 06 Opava - Kylešovice

technika tisku:

ofset; rozlišení 200 LPI; barevnost 4+4; vazba V1

papír:

obálka – 220 g/m2 matná křída + matný disperzní lak

uvnitř  - 115 g/m2 matná křída

požadavky na podklady pro zpracování:

Podklady v digitální podobě

Texty TXT, RTF, DO, DOCX, ODT

Foto TIFF, JPG; 300 DPI v tiskové velikosti

rozměry inzerce:

dle bodu X. VPI

X. Ceník a slevy

 

 

XI. Termíny VO 2015

číslo vydání

podklady pro

zpracování

sazba + uzavření inzerce

odevzdání k tisku

distribuce

leden
1/2015

po 22.12.2014

po 29.12.2014

po 5.1.2015

po 12.1.2015

únor
2/2015

pá 16.1.2015

pá 23.1.2015

pá 30.1.2015

pá 06.2.2015

březen
3/2015

pá 13.2.2015

pá 20.2.2015

pá 27.2.2015

pá 6.3.2015

duben
4/2015

po 16.3.2015

po 23.3.2015

po 30.3.2015

po 6.4.2015

květen
5/2015

po 13.4.2015  

po 20.4.2015

po 27.4.2015

po 4.5.2015

červen

6/2015

pá 15.5.2015

pá 22.5.2015

pá 29.5.2015

pá 5.6.2015

červenec/srpen
7,8/2015

po 15.6.2015

po 22.6.2015

po 29.6.2015

po 6.7.2015

září
9/2015

pá 14.8.2015

pá 21.8.2015

pá 28.8.2015

pá 4.9.2015

říjen
10/2015

po 14.9.2015

po 21.9.2015

po 28.9.2015

po 5.10.2015

listopad

11/2015

po 12.10.2015

po 19.10.2015

po 26.10.2015

po 2.11.2015

prosinec

12/2015

út 10.11.2015

út 17.11.2015

út 24.11.2015

út 1.12.2015

 

XII. Témata VO 2015

VO1       VINICE: nový pohled na pěstitelské tvary        

SKLEP:  školení a finalizace vína

VO2       VINICE: zmlazování kmínků, oprava drátěnky, nůžky        

SKLEP:  prodej vín, zhodnocení Salonu vín

VO3       VINICE: terroir       

SKLEP:  zhodnocení chorob a poučení z krizového vývoje   

VO4       VINICE: přesné zemědělství, skladové systémy a další software          

SKLEP:  taniny a použití náhražek sudů barik

VO5       VINICE: ochrana vinohradu & vinařství  

SKLEP:  tvorba cuvée, vedlejší vinařské produkty

VO6       VINICE: hnojení a listová výživa, rozbory půdy, listů a hroznů  

SKLEP a MARKETING: příprava a zkušenosti z prodeje biovína

VO7-8   VINICE: přehled o produkci vína ve světě, dů­sledky změny klimatu              

SKLEP:  nakládání s „odpady“ při produkci vína, alternativní zdroje energie

MARKETING: víno a zdraví

VO9       VINICE: Stanovení optimální zralosti hroznů, složení moštu          

SKLEP:  Požadavky na hygienu a údržba sklepního zařízení

VO10     VINICE: Viniční traktory a další mobilní energetické prostředky       

SKLEP:  Kvasinky, bakterie JMK, kvasné tanky      

VO11     VINICE: Prostředky k přepravě hroznů z vinice do sklepa   

SKLEP:  Autentická vína

VO12     SKLEP:  lisy

MARKETING: Vinohradnictví a ekonomika, marketing – Svatomartinské 2015

 

Od ustanovení výše uvedených podmínek je možné se odchýlit, a to pouze na základě písemné dohody mezi vydavatelem a zadavatelem.

VPI 2015 jsou platné od 1. ledna 2015.

Nahoru

 

Ra__en__.jpg