Jak psát do Vinařského obzoru

Na základě mnohých kontaktů s četnými autory odborných článků a ostatními přispěvovateli, jsme se rozhodli vypracovat seznam určitých pravidel a pokynů, které by mohly být vodítkem pro ty z vás, kteří již do Vinařského obzoru píší a nebo se rozhodnou něco napsat. Nechali jsme se inspirovat časopisem Kvasný průmysl, kde také vyšel velmi praktický návod pro autory. Je jisté, že i rukopisy poskytovaných článků mohou mít určitou formu, která usnadní práci nejenom redakci, ale i grafickému studiu při sazbě časopisu. Ušetří se tak mnoho času a dalších prostředků, což je pochopitelně vždy vítáno.

Věcné náležitosti článků


Název - měl by být pokud možno co nejkratší a nejvýstižnější. Obsahuje alespoň 3 slova.
Jména autorů - měla by být uvedena plná jména všech spoluautorů (nikoli jen zkratky křestních jmen), tituly mohou být uvedeny, nejsou však povinné. U tzv. "hlavních" článků by měla být uvedena i pracoviště všech autorů a jejich plné tituly. Noví autoři by měli doplnit také svůj stručný životopis (cirruculum vitae).
Klíčová slova - (pouze u hlavních článků) doporučujeme opatřit článek základními hesly, která mají nejužší vztah k pojednávané problematice.
Členění textu - pokud má rukopis větší rozsah (u hlavních článků vždy), měla by být publikace členěna na několik hlavních částí. U vědeckých publikací bývají obvyklé části úvod - literární rešerše - použité metody, materiály a chemikálie - výsledky - diskuse - závěr (není vždy nezbytný). U ostatních příspěvků by mělo členění vyplývat z charakteru textu. U populárně naučného textu je dobré, když článek o několika hlavních odstavcích je doplněn o podnadpisy těchto odstavců.
Literární odkazy a citace - v textu jsou uváděny odkazy v, číslované v pořadí, v jakém se v textu objevují. V závěrečném přehledu se uvádějí odkazy seřazené podle čísel. Vinařský obzor používá tento typ odkazů:
(1) PROCHÁZKA, J. - NOVÁK, C.: Vinařský obzor, 94, 2001, s. 118
Čísla časopisu se uvádějí jen tehdy, nemá-li ročník průběžné číslování, na konci odkazu se nedělá tečka.
Souhrn (u hlavních článků)
- každý hlavní článek by měl obsahovat stručný souhrn (max. 10-15 řádků rukopisu).
Obrázky a tabulky - obrázky by s tabulkami neměly tvořit duplicity, obrázky (grafy) by měly mít obecnou vypovídací hodnotu a měly by mít dostatečnou technickou kvalitu kvůli srozumitelnosti při zmenšování. Tabulky se uvozují zkratkou tab., obrázky, schémata a grafy zkratkou obr. I když z technických důvodů bývají často řazeny na konec rukopisu, v textu by měl být odkaz na příslušnou tabulku či obrázek na místě, kde mají být uvedeny.

Technické náležitosti

Způsob předávání rukopisů - každý článek je třeba odevzdat v jednom vytištěném exempláři (včetně obrazové a tabulkové dokumentace) a zároveň v elektronické podobě (e-mailem, na disketě, na CD-R).
Rozsah příspěvků - pro hlavní články je optimální rozsah 1-3 stran dle formátu ve Vinařském obzoru (v textovém editoru Word typ písma Arial, velikost 9; v normovaném strojopisu - 30 řádků, 60 úhozů v řádku - to činí 4 strany strojopisu na 1 stranu ve VO čistého textu bez obrázků). Delší články doporučujeme tematicky rozdělit do více částí, uvedených společným hlavním názvem a samostatným podtitulem.
Rukopisná stránka - stránka nastavená na standardní formát (30 řádků, 60 znaků na řádek). Není to však závazné, slouží to především autorům pro orientaci v rozsahu textu.

Elektronická podoba rukopisů

Texty - optimálním formátem je text v editoru T 602. Rukopisy Ize rovněž předávat v libovolné verzi editoru Word (nejlépe uložené ve formátu *.rtf, *.doc apod. ). Pokud jsou tabulky řazeny přímo v textu, není třeba provádět žádná orámování, důležitá jsou přehledně zařazená data. Soubory v tabulkových editorech (MS-Excel) jsou nejlépe přijetelné, je však v každém případě třeba předat tištěné paré.
Grafy a schémata - ideální je tisk na laserové tiskárně, ostatní typy tiskáren nemusí poskytovat dostatečně kvalitní předlohu pro skenování. Grafy by neměly obsahovat žádné pozadí (barvy, rastry), většina vyobrazení bývá reprodukována černobíle, při kompozici popisů je třeba s tím počítat a vyvarovat se různobarevných křivek. Je třeba věnovat náležitou pozornost popisům obrázků celých i dílčích částí (osy, čísla a popisy uvnitř). Složitější grafy je vhodné dodat ve dvou provedeních (čisté, bez popisů uvnitř - jsou určeny ke skenování - a s popisky - slouží jako pracovní paré pro tiskárnu). Grafy a schémata je možné po dohodě s grafikem dodávat i v elektronické podobě.
Obrázky - Ize akceptovat originální a dostatečně kontrastní fotografie a diapozitivy, ofsetové filmy s barevnými výtažky (zejména inzerce) a rovněž elektronické podoby obrázků. Ideální jsou obrázky ve formátech *.jpeg, *.tiff, *.ai (v křivkách), *.eps; ostatní formáty je třeba individuálně předjednat s redakcí. Ke všem elektronickým podobám obrázků doporučujeme předat rovněž orientační nátisk vyobrazení.
Věříme, že uvedené zásady nejsou natolik komplikované, aby odradily autory od psaní, redakce však musí respektovat také požadavky našich grafiků na formu dodávaných materiálů ke zpracování.

Pravidla poskytování autorských honorářů

Vydavatel poskytuje za odborné a tématické články, grafiku, schémata a obrázky, které byly publikovány v konkrétním čísle časopisu autorský honorář, a to dle následujících pravidel:

  • odborný oborový článek
    •  za odborný článek je považován takový, který má jistou vypovídací hodnotu pro čtenáře, který může na základě tohoto textu využít publikované informace pro svou další odbornou či vědomostní praxi = 0,2 Kč/znak (počítáno je se znaky včetně mezer)
    • vlastní fotografie, graf, či schéma k odbornému článku = 100 Kč/ fotografie, nebo graf, nebo schéma (za fotografii, graf či schéma se nepovažuji dodané PR materiály)
  • tématický oborový článek
    • za tématický článek se považují reportáže z pracovních či exkursních cest, reportáže z vinařských akcí v ČR nebo zahraničí, apod. 0,1 Kč/ znak (počítáno je se znaky včetně mezer)
    • vlastní fotografie, graf, či schéma k tématickému článku = 20 Kč/ fotografie, nebo graf, nebo schéma (za fotografii, graf či schéma se nepovažuji dodané PR materiály)

Ke konečnému rozhodnutí o tom, o jaký článek se jedná, je zplnomocněn šéfredaktor časopisu, který v případě rozhodnutí o zařazení mezi tématický text informuje před publikaci autora článku.Redakce nenese žádné náklady pro případ dodání článku k publikaci, který je však následně odmítnut redakční radou  časopisu. Autorský hororář je vyplácen zpravidla ve výplatních termínech vydavatele.


Snad jsme šíří předešlých připomínek a požadavků neodradili především ty současné i budoucí autory a pisatele, kteří s psaním nemají tolik zkušeností a nebo nemají dostatečné moderní technické zázemí vítané v redakci. I nadále platí, že krátká sdělení, dotazy apod., je možno psát i v ruce a zaslat v obálce nebo na lístku. S autory, kteří píší pro Vinařský obzor dlouhodobě, chceme postupně od roku 2002 uzavírat tzv. autorské smlouvy, kde by měly být individuálně stanoveny další a podrobnější náležitosti vztahů s redakcí a vydavatelem.

Těšíme se na vaše psaní.

redakce

Nahoru

 

Ra__en__.jpg